ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
login

Όνομα χρήστη

Κωδικός πρόσβασης

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η ηλιακή ενέργεια αποτελεί μία από τις πιο ήπιες μορφές ενέργειας. Ήδη έχει ξεκινήσει και δίνει ενεργειακά πλούσιες και φιλικές ως προς το περιβάλλον λύσεις, ενώ τα επόμενα χρόνια θα αποτελεί ένα ισχυρό ενεργειακό σύμμαχο στους περισσότερους τομείς της καθημερινής μας ζωής. Διαθέσιμη στον καθένα χωρίς κόστος και πρακτικά ανεξάντλητη.
 
Ειδικά η Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ευνοημένη, αφού διαθέτει πολλές ώρες ηλιοφάνειας τις περισσότερες ημέρες του χρόνου.
 
Τα φωτοβολταϊκά συστήματα αποτελούν την πιο φιλόδοξη και πολλά υποσχόμενη από τις ηλιακές τεχνολογίες.
 
Η Ελλάδα παρουσιάζει αξιοσημείωτες προϋποθέσεις για ανάπτυξη και εφαρμογή των φωτοβολταϊκών συστημάτων.
 
Οι λόγοι για την προώθηση της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας, της έρευνας και των εφαρμογών στην Ελλάδα συνοψίζονται ως ακολούθως:
  • αξιοποίηση μιας εγχώριας και ανανεώσιμης πηγής ενέργειας που είναι σε αφθονία, με συμβολή στην ασφάλεια παροχής ενέργειας,
  • κοινωνική προσφορά του παραγωγού / καταναλωτή και συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη,
  • ποιότητα ζωής και προστασία του περιβάλλοντος στα αστικά κέντρα και στην περιφέρεια.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, οι «ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.» εισήλθαν στο χώρο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, με σκοπό να αξιοποιήσουν το άφθονο ηλιακό δυναμικό της χώρας μας, να εξοικονομήσουν ρύπους και να παράγουν φιλική προς το περιβάλλον ενέργεια.